حقوق تطبیقی

نمونه تحقیق حقوق تطبیقی دانشجویان دانشگاه آزاد

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا


 


شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری
نحوه گزینش کاندیداها
حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور
مسولیت سیاسی رییس جمهور
مسولیت قضایی رییس جمهور
مطالعه تطبیقی موقعیت رییس جمهور در ارتباط با سایر قوا
عزل و نصب مقامات:
موقعیت رییس جمهور در ارتباط با قوه قضاییه
اقتدارات قوه قضاییه بر قوه مجریه

 

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه


 

تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی

الف) اقتدار قوه مقننه

ب) اقتدار قوه قضائیه

ج) اقتدار قوه مجریه

تفکیک قوا در آمریکا

قوه ی مقننه

قوه مجریه

قوه قضائیه

تفکیک قوا در فرانسه

قوه ی مقننه

قوه مجریه

قوه قضائیه

 

مقــایســه حقــوق اساســی ۵ کشــور آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایالات متحده آمریکا و ایران


 

 

بخش اول : رئیس حکومت

وظایف و اختیارات رئیس حکومت در ۵ کشور :

۱ـ انگلستان :

۲ـ آلمان :

۳ - فرانسه

۴ ـ ایالات متحده آمریکا

۵ ـ جمهوری اسلامی ایران :

بخش دوم :رئیس دولت

۱ـ ایالات متحده آمریکا :

۲ـ فرانسه :

۳ـ انگلستان :

۴ـ آلمان :

۵ـ ایران :

بخش سوم : قوه مقننه

۱ـ ایران :

۲ـ آلمان :۳ـ انگلستان :

۴ـ ایالات متحده آمریکا :

۵ـ فرانسه :

ساختار پارلمان در کشور های مهم جهان


 د

1 . ایالات متحده امریکا

2 . فدراسیون روسیه

3 . انگلستان

4 . جمهوری فدرال آلمان

5 . سوئیس

6 . کانادا

تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر