کنفرانس بین المللی جامع محیط زیست

مقاله پذیرفته شده سید سعید میرمحمدی با عنوان حقوق محیط زیست از منظر ملی و بین المللی در کنفرانس بین المللی جامع محیط زیست

علاقه مندان جهت دریافت مقاله با ایمیل ss.mirmohammadi@gmail.com  مکاتبه نمایند